http://www.panevezys.lt (Panevėžio miesto portalas)

Viskas apie švietimą:

http://www.smm.lt (Švietimo ir mokslo ministerija)

http://www.aikos.smm.lt (Švietimo ir mokslo institucijos)

http://www.upc.lt (Ugdymo plėtros centras)

http://www.ipc.lt (Švietimo informacinių technologijų centras)

http://www.ppsc.lt (Panevėžio pedagogų švietimo centras)

Švietimo pagalbos institucijos:

https://www.panevezioppt.lm.lt (Panevėžio pedagoginė psichologinė tarnyba)

http://www.sppc.lt (Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras)

http://www.panevezys.lt/lt/veikla/veiklos-sritys/vaiko-teisiu-apsaugos-skyrius.html(Panevėžio vaiko teisiu apsaugos skyrius)

http://www.vaikulinija.lt (VŠĮ Vaikų linija)

http://www.kitoksvaikas.lt (Asociacija “Kitoks vaikas”)

http://www.pvc.lt/lt/naujienos/2-be-kategorijos/399-tevu-linija (Tėvų linija)

Puslapiai šeimai:

http://www.mususeima.lt

http://www.ikimokyklinis.lt

http://www.augink.lt

http://www.geramama.lt

http://www.seimoms.lt

Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 “Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo (Valstybės žinios: 2010-04-30 Nr.50-2454)

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=371081&p_query=&p_tr2=

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/naujienos/ipup-projekto-naujienos/patvirtinta-nauja-priesmokyklinio-ugdymo-bendroji-programa/17933

Vaiko pasiekimo aprašas

http://issuu.com/ikimokyklinis/docs/ikimok_pasiekimu_aprasas