Meniu Uždaryti

Valdymo struktūra

LOPŠELIO-DARŽELIO „RUGELIS“ VEIKLOS STRUKTŪRA

  • Direktorius – organizuoja visą lopšelio-darželio veiklą;
  • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui – tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už ugdomąją veiklą;
  • Pedagoginis personalas: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, meninio ugdymo mokytojai, logopedai spec. pedagogai – pavaldūs direktoriaus pavaduotojui ugdymui, atsako už vaikų ugdymą ir pagalbų suteikimą;
  • Ūkvedys – tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už visą ūkinę veiklą;
  • Nepedagoginis personalas: IU/PU mokytojo padėjėjai, mokytojo padėjėjai, virėjai, valytoja, pagalbiniai darbininkai, sandėlininkas, aplinkos tvarkytojas, santechnikas, elektrikas  tiesiogiai pavaldūs ūkvedžiui, kurie vykdo jiems priskirtas funkcijas;
  • Sekretorius  tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už dokumentų tvarkymą bei jų apskaitą;
  • Vaikų maitinimo ir higienos administratorius tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už savalaikį valgiaraščių sudarymą, vykdo ligų ir rizikos veiksnių profilaktiką, suteikia pirmąją pagalbą, šviečia įstaigos bendruomenę sveikos mitybos klausimais;
  • Administratorius – tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už bendravimą ir bendradarbiavimą  su Panevėžio apskaitos centru.