Meniu Uždaryti

Valdymo struktūra

LOPŠELIO-DARŽELIO „RUGELIS“ VEIKLOS STRUKTŪRA

  • Direktorius – organizuoja visą lopšelio-darželio veiklą;
  • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui – tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už ugdomąją veiklą;
  • Pedagoginis personalas – pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui, atsako už vaikų ugdymą;
  • Mokytojo padėjėjas – pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui, atsako už vaikų su specialiaisiais poreikiais integraciją į grupės veiklą;
  • Vyriausiasis buhalteris tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už visą finansinę veiklą;
  • Maitinimo paslaugų administratorius tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už savalaikį valgiaraščių sudarymą, vykdo ligų ir rizikos veiksnių profilaktiką, suteikia pirmąją pagalbą, šviečia įstaigos bendruomenę sveikos mitybos klausimais.
  • Sekretorius tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už dokumentų tvarkymą bei jų apskaitą;
  • Ūkvedys – tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už visą ūkinę veiklą;
  • Nepedagoginis personalas tiesiogiai pavaldus ūkvedžiui, kuris vykdo jiems priskirtas funkcijas.