Meniu Uždaryti

Komisijos, tarybos

Informacija apie komisijas, darbo grupes ir jų veiklą:

1. Lopšelyje-darželyje „Rugelis“ veikia vaiko gerovės komisija. Ji organizuoja švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, sprendžia vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo (si) poreikių pirminį įvertinimą ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

2. Lopšelyje-darželyje „Rugelis“ veikia savivaldos institucijos: lopšelio-darželio taryba ir mokytojų taryba.

Lopšelio-darželio taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvus (globėjus), mokytojus, kitus lopšelio-darželio darbuotojus, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, padedanti spręsti lopšeliui-darželiui aktualius klausimus, lopšelio-darželio direktoriui atstovauti teisėtiems lopšelio-darželio interesams.

Mokytojų taryba – nuolat veikianti patariamoji lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.