Meniu Uždaryti

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Mūsų darželyje asmens duomenų apsaugą reglamentuoja šie dokumentai:

  1. Įsakymas dėl duomenų tvarkymo taisyklių ir dokumentų formų patvirtinimo
  2. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

 

Vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 37 straipsnio 7 dalimi, duomenų valdytojas informuoja, jog paskyrė duomenų apsaugos pareigūną.

 

Duomenų apsaugos pareigūno duomenys:
MB „Duomenų sauga“
Jūratė Ramanauskaitė
Žalgirio g. 122, 09300 Vilnius
Tel. nr. +370 61206177
El. p. dap@duomenu-sauga.lt