Meniu Uždaryti

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Mūsų darželyje asmens duomenų apsaugą reglamentuoja šie dokumentai:

  1. Įsakymas dėl duomenų tvarkymo taisyklių ir dokumentų formų patvirtinimo
  2. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo specializuotos ir (ar) kitos pagalbos teikimo tikslu:
Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įgyvendinimo tvarkos aprašo 3 priedas

Vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 37 straipsnio 7 dalimi, duomenų valdytojas informuoja, jog paskyrė duomenų apsaugos pareigūną.

 

Duomenų apsaugos pareigūno duomenys:
MB „Duomenų sauga“
Jūratė Ramanauskaitė
Žalgirio g. 122, 09300 Vilnius
Tel. nr. +370 61206177
El. p. dap@duomenu-sauga.lt

 

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

                          (personalo atrankos tikslu)

              Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) 13 ir 14 straipsniais, informuojame, jog:

  1. Panevėžio lopšelis-darželis „Rugelis“, juridinio asmens kodas 190416152, adresas Parko g. 49, 37303 Panevėžys, tel. (8 45) 441 592, el. p. darzelis.rugelis@gmail.com.
  2. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: MB „Duomenų sauga“, el. paštas jurate@duomenu-sauga.lt, tel. +370 612 06177.
  3. Personalo atrankos tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenimo aprašymas, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, asmens tapatybės dokumento kopija, išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija, pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija (jeigu toks reikalavimas taikomas), pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopija (jeigu toks reikalavimas taikomas), informacija apie darbo patirtį ir kita informaciją pateiktą kandidato.
  4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Reglamento 6 str. 1 d. B p. (tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį).
  5. Saugojimo laikotarpis yra ne ilgesnis kaip 4 mėnesiai po įdarbinimo vietos, į kurią pretendavote, užėmimo.
  6. Asmens duomenys gali būti pateikti savivaldybės administracijai, taip pat kitoms įstaigoms ir įmonėms, jei tokių duomenų perdavimas yra būtinas tinkamam darbdavio pareigų įgyvendinimui, teisės aktų nustatyta tvarka asmens duomenys gali būti perduoti teisėsaugos, teisminėms ar ikiteisminėms institucijoms dėl jų atliekamų tyrimų. Mes taip pat naudojamės trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, duomenų apsaugos pareigūno), kurių tinkamam suteikimui gali būti būtina suteikti prieigą prie mūsų tvarkomų fizinio asmens duomenų. Šiuo atveju mes užtikriname, kad duomenų tvarkytojai laikytųsi konfidencialumo bei tinkamos asmens duomenų apsaugos užtikrinimo pareigų.
  7. Teisės aktų nustatyta tvarka, kreipdamiesi į duomenų valdytoją raštu turite teisę:

▪ susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;

▪ teisę kreiptis į mus su prašymu ištaisyti netikslius duomenis;

▪ teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis;

▪ teisę gauti ar perduoti (perkelti) kitam savo asmens duomenis;

▪ teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis;

▪ teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenų tvarkymas

grindžiamas ne įstatymu ir ugdymo (si) sutarties nuostatų tinkamu vykdymu;

▪ teisę nesutikti  su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais.